Photochemical degradation of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) using UV/H₂0₂

  • 378
  • 353